Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Starosta obce

Vladimír Lelovský

Kontakt: +421 918 475 922, starosta@lutina.sk

Zvolený do funkcie starostu od r. 2002.


 

Právne postavenie a kompetencie

Starosta obce je zákonom o obecnom zriadení a Ústavou SR konštituovaný ako najvyšší výkonný orgán obce a predstavený obce. Právne postavenie starostu upravuje viacero právnych predpisov:

- Ústava SR v článok 69,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.,
- zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z.n.p.,
- zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p. a ďalšie.

 Zákon o obecnom zriadení vymedzuje postavenie starostu takto:
- starosta obce je verejný činiteľ
- je výkonným orgánom obce
- vykonáva obecnú správu
- zastupuje obec navonok

Starosta obce spĺňa všetky zákonné podmienky na to, aby mohol byť chápaný ako verejný činiteľ: 
- je to volený funkcionár obce
- podieľa sa na plnení úloh štátu a spoločnosti
- využíva pri plnení úloh právomoci, ktoré mu boli zverené zákonom a je za plnenie týchto úloh zodpovedný. 
Tým, že starosta obce je volený priamo občanmi, nie obecným zastupiteľstvom, svoje právne postavenie odvodzuje nie od právomocí odovzdaných obecným zastupiteľstvom, ale priamo od občanov ako nositeľov štátnej moci. Starosta obce nie je členom kolektívneho voleného obecného zastupiteľstva, má samostatné a nezávislé postavenie.
Starostu obce volia obyvatelia obce na štyri roky na základe všeobecného, rovného, priameho volebného práva tajným hlasovaním. Starosta obce nie je zamestnancom obce a voľbou do funkcie sa mu nezakladá pracovnoprávny vzťah k obci,  avšak pre výkon svojich kompetencií nesmie byt ukrátený vo svojich právach.

Funkcia starostu je podľa § 13, ods. 3 nezlučiteľná s funkciou:
- poslanca obecného zastupiteľstva
- zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený
- štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou v ktorej   bol zvolený
- predsedu samosprávneho kraja
- vedúceho zamestnanca štátnej správy
- podľa osobitného zákona (napr. prokurátor alebo čakateľ prokuratúry). 

Kompetencie starostu obce

  • starosta ako štatutárny orgán obce
  • starosta ako zamestnávateľ v pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom obce
  • starosta ako správny orgán v administratívnych veciach obce
  • starosta ako správca dane v prípade vyberania miestnych daní a poplatkov

 

Cestovný poriadok platný od 1.9.2019

Cestovný poriadok linky 708468 platný od 1.9.2019

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka