Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť

Miestne dane a poplatky

         Daň z nehnuteľností

Obec vyberá daň z nehnuteľností v zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v súlade s platným VZN.

Daň z nehnuteľností sa vyrubuje platobným výmerom. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

Koho sa týka podanie resp. doplnenie daňového priznanie, aké sú lehoty?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať do 31. januára bežného roka, avšak len u toho daňovníka u ktorého došlo k zmene skutočností už nahlásených v daňovom priznaní a u nových daňovníkov, ktorým vynikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Splatnosť dane

Daň je splatná do 15. dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru

Spôsob úhrady

Prevodom na účet obce vo VÚB  č. účtu 6526572/200 (IBAN: SK55 0200 0000 0000 0652 6572 (suma a variabilný symbol podľa doručeného rozhodnutia)

Poštovou poukážkou na účet obce

V hotovosti pokladníkovi na Obecnom úrade v Ľutine

 

           Daň za psa

 

Predmet dane

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tejto dani najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

Predmetom dane za psa nie je:

a/ pes chovaný na vedecké účely a na výskumné účely
b/ pes umiestnený v útulku zvierat
c/ pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím

Miestne príslušnou obcou na vyrubenie dane za psa je obec, na ktorej území je pes chovaný.

Sadzba dane

5 Eur za psa a kalendárny rok

Splatnosť

Do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

Spôsob úhrady

Prevodom na účet obce vo VÚB  č. účtu 6526572/200 (IBAN: SK55 0200 0000 0000 0652 6572 (suma a variabilný symbol podľa doručeného rozhodnutia)

Poštovou poukážkou na účet obce

V hotovosti pokladníkovi na Obecnom úrade v Ľutine

 

           Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Jeho vyberanie je upravené zákonom č.  582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v súlade s platným VZN.

Poplatník

Fyzická osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt, resp. prechodný pobyt 

Spôsob úhrady

Prevodom na účet obce vo VÚB  č. účtu 6526572/200 (IBAN: SK55 0200 0000 0000 0652 6572 (suma a variabilný symbol podľa doručeného rozhodnutia)

Poštovou poukážkou na účet obce

V hotovosti pokladníkovi na Obecnom úrade v Ľutine

   

          Daň za užívanie verejného priestranstva

 

Predmet dane

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.

Oznamovacia povinnosť

Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Ľutine pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva.

Potrebné doklady

Žiadosť o užívanie verejného priestranstva

Sadzba dane

Sadzba dane je určená v platnom všeobecne záväznom nariadení obce

Spôsob platby

Prevodom na účet obce vo VÚB  č. účtu 6526572/200 (IBAN: SK55 0200 0000 0000 0652 6572 (suma a variabilný symbol podľa doručeného rozhodnutia)

Poštovou poukážkou na účet obce

V hotovosti pokladníkovi na Obecnom úrade v Ľutine


 

Evidencia obyvateľstva

Potvrdenie o trvalom pobyte k prvému občianskemu preukazu

Potvrdenie o trvalom pobyte k vydaniu prvého občianskeho preukazu občanovi, ktorý dovŕšil 15 rokov ohlasovňa vystaví po predložení rodného listu.

Občan vydané potvrdenie o trvalom pobyte spolu s rodným listom predloží pri vybavovaní prvého OP na Okresnom riaditeľstve PZ v Sabinove. Za vydanie potvrdenia sa platí poplatok vo výške 5,00 € v zmysle sadzobníka správnych poplatkov (Z. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch).

 

Potvrdenie o trvalom pobyte

Na základe žiadosti ohlasovňa vydá potvrdenie o trvalom pobyte.

Potrebné doklady

Občiansky preukaz

Správny poplatok

5,00 € (položka 8, l. časť prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

 

Prihlásenie občana na prechodný pobyt

Hlásenie trvalého a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2006.

Prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní - § 8 ods. 1.

Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova.

Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť; ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.

Potrebné doklady

Občan je povinný pri hlásení prechodného pobytu predložiť:

Platný občiansky preukaz a doklady podľa § 3 ods. 8 písm. c) a d); občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.

Správny poplatok

Na základe žiadosti ohlasovňa vydá potvrdenie o prechodnom pobyte za správny poplatok 5,00 € (položka 8, l. časť prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).

 

Prihlásenie na trvalý pobyt

Hlásenie trvalého a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2006.

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan môže mať v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt a na jednom mieste.

Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie, alebo na individuálnu rekreáciu, ak zákon neustanovuje inak. Za časť budovy sa považuje aj byt. Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k takejto budove ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.

Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky. Ak nemožno zistiť miesto trvalého pobytu matky, rozumie sa miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia obec, na ktorej území sa dieťa narodilo.

Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia. Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni.

Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí. Pri hlásení trvalého pobytu môže občan uviesť aj svoju národnosť a akademický titul.

Potrebné doklady

Občan je povinný pri hlásení na trvalý pobyt predložiť:

Platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,

Platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,

Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti,

Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:

1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,

2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,

3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa bodov 1 a 2, alebo ak vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Občan je pri hlásení trvalého pobytu povinný:

podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt, v ktorom je uvedené:

meno, priezvisko a rodné priezvisko,

dátum narodenia,

miesto narodenia,

okres narodenia,

štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,

rodné číslo,

adresu nového trvalého pobytu,

adresu predchádzajúceho trvalého pobytu,

dátum a podpis,

uviesť na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt údaje týkajúce sa vlastníka, spoluvlastníka budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme, v tomto rozsahu:

meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,

názov, identifikačné číslo právnickej osoby a sídlo právnickej osoby, ak ide o právnickú osobu;

toto platí v prípade, ak súhlas s prihlásením na pobyt vykonal podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt vlastník, spoluvlastník budovy (alebo jej časti) príp. nájomca (ak je budova alebo jej časť v nájme), pred zamestnancom ohlasovne.

vyplniť a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu

Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v domácnosti.

Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za občana mladšieho ako 15 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú starostlivosť a ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť alebo ochranná výchova, a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená a ktorému sa poskytuje ústavná starostlivosť formou celoročného pobytu pre občanov s celoročným pobytom v zariadení sociálnych služieb, sú povinní hlásiť trvalý pobyt vedúci týchto zariadení, ak si povinnosť nesplnil zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za občana, ktorý pre svoj zdravotný stav nie je schopný hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca.

Pri hlásení trvalého pobytu podľa predchádzajúcich odsekov predloží ten, kto hlási trvalý pobyt, hore uvedené doklady za občanov, ktorých trvalý pobyt hlási.

Ten, kto hlási trvalý pobyt za občana mladšieho ako 15 rokov, je povinný za neho vyplniť samostatný prihlasovací lístok na trvalý pobyt.

Správny poplatok

Na základe žiadosti ohlasovňa vydá potvrdenie o trvalom pobyte za správny poplatok 5,00 € (položka 8, l. časť prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).

Tlačivá

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu

Potvrdenie súhlasu s prihlásením občana na pobyt

Poznámka: všetky doklady sú výstupom  programu Obecného úradu v Ľutine na vedenie evidencie obyvateľstva

 

Zákaz poskytovania údajov

Obyvateľ môže na základe písomného vyhlásenia doručeného ohlasovni zakázať poskytovanie údajov § 23 ods. 3. Vo vyhlásení sa uvedie lehota, na ktorú sa má zakázať vydávanie údajov; táto lehota nesmie byť dlhšia ako tri roky. Ohlasovňa o zákaze poskytovania údajov vyrozumie okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ktorý zabezpečí zaznamenanie tohto zákazu do registra.

 

Zrušenie trvalého pobytu občanovi

 Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší :

a) na základe oznámenia (odhlasovací lístok o skončení trvalého pobytu doručeného ohlasovňou nového trvalého pobytu)

b) ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

c) na základe ohlásenia občana o skončení trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,

d) ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,

e) na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva, 5a)

f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,

g) ak budova zanikla.

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa písm. d) až g), je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený.

Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana.

Občan je povinný predložiť:

žiadosť návrh na zrušenie trvalého pobytu

doklad totožnosti (občiansky preukaz)

list vlastníctva budovy alebo jej časti

iné potrebné doklady k nahliadnutiu a to na základe vyžiadania ohlasovne

 


 

Stavebná činnosť

          Stavebné a udržiavacie práce

Podľa ustanovení stavebného zákona:

Stavebník môže uskutočniť ohlásené stavebné úpravy alebo udržiavacie práce len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky (§ 57 ods. 2).

 

Ohlásenie stavebnému úradu postačí za súčasného splnenia nasledovných podmienok, a to:

a)pri stavebných úpravách, ktorými sa

-podstatne nemení vzhľad stavby,

-nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby,

-nemení sa spôsob užívania stavby a

-neohrozujú sa záujmy spoločnosti;

b)pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť

-stabilitu stavby,

-požiarnu bezpečnosť stavby,

-vzhľad stavby

-životné prostredie a

-pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Priestupku sa dopustí a pokutou do 10 000 Sk  (331 €) sa potresce ten, kto uskutočňuje stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním [§ 105 ods. 1 písm. a) stavebného zákona].

Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 400 000 Sk (13 277 €) právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá uskutočňuje stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním [§ 106 ods. 1 písm. a) stavebného zákona].

 

          Drobné stavby       

Podľa ustanovení stavebného zákona:

Stavebník môže uskutočniť drobnú stavbu, len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky (§ 57 ods. 2).

Ohlásenie stavebnému úradu postačí (§ 55 ods. 2):

Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;

Pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,

Pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a výška 4,5 m,

Pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavieb elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby.

Drobné stavby (§ 139b ods. 6 až 8) sú stavby, ktoré

majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu)

nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

Za drobné stavby sa považujú aj

stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m² a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,

oplotenie,

prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,

nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.,

reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m²; Podľa § 43 ods. 3 stavebného zákona: Najväčšou informačnou plochou sa rozumie kolmý priemet jednej najväčšej informačnej plochy umiestnenej na reklamnej stavbe na zvislú rovinu podľa projektovej dokumentácie predloženej stavebnému úradu.

Za drobné stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení, vodné stavby, stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom (§ 139b ods. 8).

Priestupku sa dopustí a pokutou do 10 000 Sk  (331 €) sa potresce ten, kto uskutočňuje drobnú stavbu, ktorú treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním [§ 105 ods. 1 písm. a)].

Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 400 000 Sk (13 277 €) právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá uskutočňuje drobnú stavbu, ktorú treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním [§ 106 ods. 1 písm. a)].


 

Osvedčovanie (overenie listín a podpisov)

Osvedčovaním odpisov a kópií listín Obecný úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny. Podľa Usmernenia č.3/2010 Ministerstva vnútra SR, od 01.07.2010 osoba, ktorá predkladá listinu na osvedčenie poskytne meno, priezvisko, rodné číslo (dátum narodenia) a údaj o pobyte pracovníkovi, ktorý listinu osvedčuje.

Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje.

Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníkom, ktorý podpis osvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje občan platným občianskym preukazom, alebo pasom.

Obec nevykonáva osvedčovanie,

ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,

odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,

ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,

ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,

ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),

ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku

ak ide o zmenky.

Potrebné doklady

Občiansky preukaz, alebo pas

Originál listiny a jej čitateľná čiernobiela kópia. Na požiadanie je možné vyhotoviť kópiu za úhradu.

Poplatok

za osvedčenie 1 podpisu 1,50 €

za osvedčenie listín za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 1,50 €, v českom jazyku 3,00 €

poplatok sa platí v hotovosti pred vykonaním overenia 


 

Cestovný poriadok platný od 1.9.2019

Cestovný poriadok linky 708468 platný od 1.9.2019

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka